Pasirinkite regioną
lt
Draudimo sprendimai

Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimo valdymas

Gilinamės į klientų tikslus ir jiems kylančias problemas, apibendriname sukauptas žinias, pasitelkiame geriausius pavyzdžius bei savo ilgametę patirtį ir kuriame arba pritaikome rinkoje išbandytus draudimo verslo valdymo sprendimus.

Gyvybės draudimo sprendimai:

GDIS aprašymas

GDIS - tai ypatingai lankstus ir efektyvus sprendimas, sukurtas specialiai gyvybės draudimo kompanijoms. Sprendimas apima visas pagrindines gyvybės draudimo verslo valdymo funkcijas ir suteikia naudotojams išskirtinę galimybę patiems kurti bet kokios rūšies ir norimo sudėtingumo draudimo produktus, valdyti klientų informaciją, administruoti draudimo sutartis ir žalas, valdyti tarpininkų komisinius ir skolas, vykdyti perdaudimus, generuoti statistiką ir ataskaitas. GDIS turi specialų modulį realiu laiku sinchronizuoti duomenis su išorinėmis finansų sistemomis.

Oracle duomenų bazės pagrindu sukurta GDIS sistema yra rinkoje išbandytas veiksmingas draudimo verslo valdymo įrankis, kuris lengvai pritaikomas prie kiekvienos gyvybės draudimo kompanijos poreikių.

Funkcionalumas:

Informacinė sistema gyvybės draudimo kompanijoms

 • Produktų kūrimas. Verslo taisyklės. Grafinis dizainas. Tarifų įrankis.
 • Kliento duomenų valdymas.
 • Pardavimo kanalų administravimas. Tarpininkų komisiniai.
 • Draudimo sutarčių valdymas, tame tarpe:

  • klasikinio gyvybės draudimo sutartys;
  • investicinio draudimo sutartys;
  • sveikatos draudimo sutartys;
  • individualaus ir grupinio draudimo sutartys.

 • Skolų valdymas.
 • Žalų valdymas.
 • Perdraudimas.
 • Integracija su išorine finansų sistema.
 • Griežtos atskaitomybės blankų apskaita.
 • Techniniai atidėjimai. Statistinė informacija. Ataskaitos.
 • Sistemos administravimas ir naudotojų teisių valdymas.

Klientai

Sprendimas įdiegtas keliose Lietuvos, Latvijos ir Kazachstano draudimo bendrovėse.

LIB-MS aprašymas

LIB-MS yra kompleksinis gyvybės draudimo sprendimas, susidedantis iš kelių komponenčių:

 • Finansų sistema + LIB-MS pagrindinė sistema (MS SQL DBVS)
 • Klientų savitarnos sprendimai (internetinė programa ir/arba mobilioji programėlė)
 • On-line agentų portalas

LIB-MS pagrindinė sistema

LIB-MS - tai lanksti ir patikima sistema gyvybės draudimo kompanijoms, kuri apima visas funkcijas, reikalingas pagrindinėms gyvybės draudimo veiklos operacijoms atlikti, o taip pat apskaitos ir finansų valdymo, investicinio draudimo bei kitas gyvybės draudimo produktų administravimo galimybes. Specialios sistemos galimybės leidžia naudotojui pačiam parametrų pagalba aprašyti savo produktus, konfigūruoti funkcijų veikimą. Lanksti platforma ir atvirumas leidžia sukurti ir sparčiai įdiegti papildomą, draudimo kompanijos pageidaujamą funkcionalumą.

LIB-MS sistema sukurta naudojant pažangią finansų ir verslo valdymo platformą Microsoft Dynamics 365 Business Central ir turi visas šiai platformai būdingas savybes, kaip draugiška naudotojui sąsaja ir „Microsoft” produktams artima darbo aplinka. Todėl LIB-MS yra puikus įrankis kasdieninei gyvybės draudimo kompanijos veiklai, įskaitant ir finansų valdymą.

Funkcionalumas

Sistemoje apibrėžiami individualūs ir grupiniai gyvybės draudimo produktai įskaitant investicinio draudimo produktus:

 • Naudotojas apibrėžia produktus įvesdamas daugybę parametrų reikšmių, suformuodamas draudimo sąlygų pasirinkimų aibes, įvesdamas apribojimus parametrų ir sąlygų reikšmėms;
 • Naudotojas apibrėžia parametrus ir įveda jų reikšmes įmokų, mokesčių, rezervų, perdraudimo įmokų ir kitiems skaičiavimams;
 • Naudotojas konfigūruoja nustatymus, apibrėžiančius veikimo ypatybes įvairių funkcijų, tokių kaip žalų administravimo, investicinio draudimo administravimo, perdraudimo ir kitų;
 • Naudotojas įveda parametrus, apibrėžiančius draudimo operacijų ryšį su apskaita: kiekvienai operacijai nustatoma Didžiosios knygos sąskaitų korespondencija;
 • Dauguma parametrų reikšmių, tokių kaip palūkanų norma, mirtingumo lentelių reikšmės, administravimo išlaidų parametrai ir kita turi galiojimo datas ir gali būti keičiami bei taikomi atsižvelgiant į draudimo sutarties sudarymo datą.

Sistemoje kaupiama ir atnaujinama informacija apie visus draudimo kompanijos klientus, įtrauktus į draudimo procesą:

 • Kiekvieną klientą į sistemą reikia įvesti tik vieną kartą nepriklausomai nuo to, kiek jis turi sutarčių ir kokį vaidmenį tose sutartyse vaidina: draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar tarpininko/agento;
 • Galima įvesti visus būtiniausius asmenį arba įmonę identifikuojančius duomenis: asmens arba įmonės kodą, vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, adresą, darbovietę, gimimo datą ir t.t.
 • Galima matyti informaciją apie visas draudėjo arba apdraustojo turimas sutartis, draudimo sumas, įmokų mokėjimo istoriją, išmokų dydžius ir tų išmokėjimų priežastis.

Sudaromos įvairių draudimo rūšių sutartys: 

 • Naudotojas į specialią formą įveda pasiūlymo/sutarties duomenis arba sukuria sutartis pasinaudodamas automatinio kūrimo funkcija pagal importuotus duomenis (paprastai grupinio draudimo atvejais);
 • Sistema leidžia draudėjui pasiūlyti įvairias draudimo sąlygas – draudimo sumas, draudimo laikotarpį, įmokų periodiškumą, išmokų periodiškumą ir t.t.
 • Sistema suskaičiuoja įmokos dydį pagal draudėjo pasirinktas sąlygas;
 • Sistema suskaičiuoja numatytas išperkamąsias sumas sutarties nutraukimo atvejui;
 • Spausdina polisus ir kitus dokumentus;
 • Įvedimo metu sistema kontroliuoja duomenų atitikimą produkte apibrėžtiems reikalavimams ir apribojimams;
 • Kai kuriuos produkto lygio parametrus naudotojas gali pakeisti sutartyje - t.y. galima sudaryti sutartį su išskirtinėmis sąlygomis.

Sistema gyvybės draudimo bendrovėms

Administruojamos investicinio draudimo sutartys:

 • Sistema leidžia draudėjui pasirinkti įmokų investavimo planą ir jį keisti;
 • Pasirinkimui pateikiami įvairūs investavimo fondai iš naudotojo apibrėžto sąrašo;
 • Sumokėtas įmokas keičia į investicinius vienetus kartu išskaičiuojant keitimo mokesčius;
 • Sistema leidžia keisti sukaupto kapitalo investavimo kryptis ir proporcijas;
 • Išskaičiuoja rizikos ir kitus mokesčius iš sutarties sukaupto kapitalo;
 • Sistema leidžia dalį sukaupto kapitalo išmokėti draudėjui, nesibaigus draudimo laikotarpiui;
 • Kasdien skaičiuoja investicinių vienetų poreikį atsižvelgiant į visų sutarčių naujas, nesuinvestuotas įmokas, prašymus pakeisti sukaupto kapitalo investavimo kryptis, parduoti dalį arba visą sukauptą kapitalą.

Registruoja įmokų mokėjimus keletu būdų: 

 • Periodiškai nurašo įmokas iš mokėtojo banko sąskaitos tiesioginio debeto būdu;
 • Registruoja įmokų nurašymą, kai draudėjų darbovietės išskaičiuoja įmokas iš atlyginimų;
 • Registruoja įmokas, kurias draudėjas moka grynaisiais, banko pavedimu ar per tarpininką;
 • Importuoja mokėjimų duomenis iš sutarto formato failų.

Valdo procesus, susijusius su draudimo apsauga: 

 • Formuoja pranešimus draudėjams apie skolas, stebi skolos būklę nustatytą laikotarpį po pranešimo;
 • Sistema leidžia stabdyti sutarties apsaugą dėl draudėjo įmokų nemokėjimo arba kai sutarties sukaupto kapitalo nebepakanka rizikos mokesčiams išskaičiuoti;
 • Atnaujina sutarties apsaugą, kai draudėjas padengia įsiskolinimą;
 • Siūlo nutraukti sutartį, kai atnaujinimo įmoka nesumokama per nustatytą laikotarpį;
 • Suteikia galimybę atleisti draudėją nuo įmokų mokėjimo galiojant draudimo apsaugai.

Registruoja draudimo sutarties sąlygų keitimo procesus bei kaupia tų keitimų istoriją. Sistema leidžia: 

 • Pakeisti arba pridėti apdraustuosius ir naudos gavėjus;
 • Pakeisti, nutraukti arba pridėti papildomas draudimo sąlygas;
 • Padidinti arba sumažinti draudimo sumas, draudimo laikotarpį, įmokų dydį ir periodiškumą;
 • Pakeisti draudėją perkeliant skolas ir permokas naujam draudėjui.

Administruoja įvykių žalas, nutraukimus, dalinį santaupų išėmimą, išgyvenimą iki draudimo pabaigos: 

 • Naudotojas į specialią formą įveda duomenis: pranešimo datą, įvykio datą, pretenzijos pobūdį ir įvykio rūšį, žalos procentą ir kitus reikalingus duomenis;
 • Skaičiuoja numatomų išmokėjimų techninį atidėjimą draudiminių įvykių atvejais;
 • Sistema leidžia registruoti numatomų išmokėjimų sumų pakeitimus;
 • Skaičiuoja išperkamąsias sumas sutarčių nutraukimo atvejais;
 • Numatytą išmoką paskirsto keletui naudos gavėjų pagal nurodytas proporcijas;
 • Spausdina įvykių arba nutraukimo aktus;
 • Formuoja išmokų operacijas naudos gavėjams;
 • Generuoja periodines išmokas pensijų ir studijų draudimo atvejais.

Vykdo apdraustųjų asmenų perdraudimo funkcijas:

Gyvybės draudimo sprendimas

 •  Skaičiuoja perdraudimo sumas ir įmokas;
 • Skaičiuoja perdraudikų dalį išmokose;
 • Skaičiuoja perdraudikų komisinį atlyginimą.

Skaičiuoja komisinius atlyginimus tarpininkams:

 • Leidžia kurti įvairias komisinių atlyginimų skaičiavimo schemas, priklausančias nuo įmokų dydžio, draudimo laikotarpio, įmokų periodiškumo, sutarčių portfelio ir kt.
 • Leidžia kiekvienam tarpininkui, kiekvienai draudimo rūšiai nustatyti individualią komisinių atlyginimų skaičiavimo schemą;
 • Periodiškai skaičiuoja mokėtinus komisinius atlyginimus, atsižvelgiant į jų schemas ir mokėjimo grafikus;
 • Skaičiuoja grąžintinus komisinius sutarčių nutraukimo atvejais.

Skaičiuoja techninius atidėjimus: 

 • Visi skaičiavimai remiasi draudimo kompanijos pateiktomis aktuarinėmis formulėmis;
 • Naudojamos tikimybių (mirtingumo) lentelės, kurias tvarko (įveda, importuoja, keičia nuo tam tikros datos) naudotojas.

Formuoja įvairius pranešimus klientams: 

 • Metinius pranešimus;
 • Priminimus apie mokėtinas įmokas, informaciją apie skolas ir permokas;
 • Įspėjimus apie galimą apsaugos stabdymą, pranešimus apie sustabdytą apsaugą ir mokėtiną atnaujinimo įmoką;
 • Pranešimus apie išmokėtas draudimo išmokas.

Integracija su internetiniu klientų savitarnos sprendimu: 

Draudėjo klientai gali: 

 • matyti esamas draudimo sutartis;
 • gauti informaciją apie mokėjimus, įmokas, skolas, kiekvienos sutarties permokas;
 • gauti informaciją apie bet kuriai datai sukaupto investicinio draudimo kapitalo struktūrą ir sumas;
 • keisti sukaupto kapitalo investavimo kryptis, naujų įmokų investavimo planą ir matyti visų pakeitimų istoriją;
 • gauti metines ataskaitas;
 • kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo;
 • keisti sutarties informaciją;
 • matyti draudimo kompanijos siųstus asmeninius pranešimus.

Tarpininko/agento klientai gali: 

 • matyti įvairią informaciją apie draudimo sutartis, kuriose susijęs asmuo yra tarpininkas/agentas;
 • matyti įvairius dokumentus, dokumentų šablonus, mokymo medžiagą ir kitą susijusią informaciją, pateiktą agentui draudimo kompanijos.

LIB-MS sistema leidžia bet kuriuo metu gauti įvairią informaciją apie galiojančias, nutrauktas, pasibaigusias draudimo sutartis, jų draudimo sumas, pasirašytas įmokas, įmokų ir išmokų mokėjimo istoriją, laukiamas įmokas, draudėjų skolas bei įsipareigojimus jiems. Investicinio draudimo atveju nuolat yra žinoma informacija apie draudėjų sukauptą kapitalą, investicijų struktūrą, poreikį toliau investuoti. Informacija gali būti gaunama įvairiais pjūviais: pagal draudimo produktus, laiko intervalus ir kt. Informaciją galima gauti jau paruoštų ataskaitų pavidalu arba tiesiog atitinkamai filtruojant duomenis. Naudotojas gali naudoti patogų duomenų perkėlimo į „Word" arba „Excel" įrankį. Ivairiais būdais eksportuotą informaciją toliau galima apdoroti naudojant įvairias išorines priemones. Duomenims apdoroti naudotojas gali pasitelkti galingą verslo analizės sistemą „Microsoft Business Intelligence".

Kitos LIB-MS sistemos ypatybės:

Gyvybės draudimo verslo valdymo sistema

 Daugelis draudimo veiklos operacijų gali būti vykdomos paketinio apdorojimo režimu - t.y. apdorojamos visos arba atrinktos sutartys be naudotojo kišimosi proceso metu. Tokie paketiniai procesai yra pasirašytų įmokų ir periodinių išmokų generavimas, užsakymų įmokų nurašymui tiesioginiu debetu formavimas, investicinių vienetų pardavimas už įmokas, mokesčių skaičiavimas, perdraudimo skaičiavimas, pranešimų klientams formavimas ir kiti. Paketinius procesus naudotojas gali sujungti į vykdymo grandinę, nustatyti startavimo laiką ir vykdyti procesus nakties metu.
 LIB-MS sistema gali būti integruota su pensijų fondų valdymo sistema, skirta administruoti pensijų kaupimo sutartis.
 Naudotojas savarankiškai gali nustatyti ir keisti ryšius tarp buhalterinių ir draudimo operacijų. Registruojant tokias draudimo operacijas kaip pasirašyta įmoka, įmokos mokėjimas, numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas, išmokos mokėjimas ir kitas, sumos automatiškai registruojamos ir Didžiosios knygos sąskaitose.
 Draudimo kompanija be tiekėjo pagalbos gali įvesti naujus produktus – draudimo rūšis - naudodama specialias sistemos galimybes.
 Praktiškai neribojamas sistemos plėtojimas pagal naudotojo poreikius.
 Duomenų apsauga ir naudotojų teisės yra formuojamos naudotojo ir remiasi „Microsoft Dynamics 365 Business Central" teikiamomis duomenų apsaugos priemonėmis.

Klientai

LIB-MS įdiegta šiose gyvybės draudimo kompanijose: 

 • „SEB gyvybės draudimas”
 • „Mandatum Life Insurance Baltic”
 • „SB Draudimas" (Bonum Publicum)

Pensijų fondų sistemos aprašymas

Pensijų fondai - tai sistema, kuri padeda pensijų kaupimo bendrovėms administruoti pensijų kaupimo sutartis. Pensijų kaupimo sutartis su bendrove sudaro fiziniai asmenys, nusprendę dalį valstybinio socialinio draudimo įmokų kaupti privačiuose pensijų fonduose. Pensijų fondų valdymo sistema sukurta naudojant finansų ir verslo valdymo programinę įrangą „Microsoft Dynamics 365 Business Central". 

Funkcionalumas

Kaupia ir atnaujina informaciją apie pensijų fondo dalyvius:

 • Galima įvesti visus būtiniausius asmenį identifikuojančius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, socialinio draudimo pažymėjimo numerį, adresą, gimimo datą ir t.t.
 • Matoma visa asmens dalyvavimo pensijų fonde istorija: įmokų gavimai, fondo keitimai, išskaičiuoti mokesčiai, išmokėtos sumos.

Administruoja pensijų kaupimo sutarčių sudarymą:

 • Pateikia specialią formą pensijų kaupimo sutarties duomenų įvedimui, kurioje be asmens duomenų yra įrašoma sutarties sudarymo data, vieta, tarpininkas – agentas, duomenys apie dalyvio pasirinktą fondą.
 • Periodiškai formuoja informacijos paketą apie sudarytas sutartis siuntimui į valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą.
 • Priima atsakymą iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie sudarytų sutarčių registravimą arba atsisakymą registruoti nurodant atsisakymo priežastis (neteisingi asmens duomenys, asmeniui sukako senatvės pensijos amžius, asmuo jau yra sudaręs pensijų kaupimo sutartį kitoje bendrovėje ir panašiai).
 • Priklausomai nuo priimto atsakymo, automatiškai suteikia reikiamą būseną pensijų kaupimo sutarčiai: registruoja sutartį arba inicijuoja pakartotinį sutarties registravimo procesą po klaidų ištaisymo, arba leidžia sutartį atmesti – atsisakyti sudaryti sutartį.

Administruoja įmokų įskaitymą į dalyvių sąskaitas:

 • Periodiškai priima duomenų paketą iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie pervestų į pensijų fondo sąskaitą piniginių lėšų paskirstymą fondo dalyviams.
 • Priskiria įmokas dalyvių sutartims; inicijuoja lėšų grąžinimo procesą tais atvejais, kai nepavyksta identifikuoti sutarties, kuriai skirtos lėšos.
 • Išskaičiuoja parametrais apibrėžtus mokesčius iš įmokų sumų.
 • Konvertuoja likusią po mokesčių išskaičiavimo dalyvio įmokos dalį į apskaitos vienetus (turto vertės sąlyginis matas).

Kiekvieną darbo dieną vykdo atskaitymus iš pensijų turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį.

Apskaičiuoja kiekvienos darbo dienos apskaitos vienetų kainą pagal įvestąją grynųjų aktyvų vertę arba leidžia tą kainą įvesti.

Valdo dalyvio duomenų keitimo procesus bei kaupia tų keitimų istoriją.

Valdo procesus, susijusius su dalyvio fondo, kuriame jis kaupia pensiją, keitimu:

Pensijų fondų valdymo sistema

 • Suteikia galimybę rinktis kitą tos pačios bendrovės valdomą fondą: vykdo sutarties su ankstesniu fondu nutraukimo ir su naujai pasirinktu fondu sudarymo funkcijas; jei reikia, išskaičiuoja mokesčius už fondo keitimą; konvertuoja nutraukiamos sutarties apskaitos vienetus į pinigines lėšas; inicijuoja tų lėšų pervedimą į naujai pasirinktą fondą; konvertuoja pervestąsias lėšas į naujojo fondo apskaitos vienetus.
 • Administruoja dalyvio išėjimo į kitą bendrovę procesą: sutarties nutraukimą; išėjimo mokesčių išskaičiavimą; konvertuoja nutraukiamos sutarties apskaitos vienetus į pinigines lėšas; inicijuoja tų lėšų pervedimą į kitą bendrovę.
 • Administruoja dalyvio atėjimo iš kitos bendrovės procesą: sutarties sudarymą; pervestų iš kitos bendrovės piniginių lėšų įskaitymą į dalyvio sąskaitą; įskaitytų pinigų konvertavimą į apskaitos vienetus.

Valdo procesus, susijusius su dalyvio sutarties nutraukimu ir grįžimu į valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Valdo procesus, susijusius su išmokomis, šiais atvejais:

 • Dalyviui išgyvenus iki pensijos mokėjimo laikotarpio (periodinės arba vienkartinės išmokos, arba abu variantai vienoje sutartyje).
 • Mirus pensijų kaupimo dalyviui.

Sistema „Pensijų fondai” leidžia bet kuriuo metu gauti įvairią informaciją apie sudarytas, nutrauktas, pasibaigusias pensijų kaupimo sutartis, kiekvieno dalyvio įmokų, išmokų istoriją, sukauptų vienetų kiekį, bei, atsižvelgiant į apskaitos vieneto kainą, apskaičiuoti kiekvieno dalyvio sukauptą sumą.

Kitos pensijų fondų sistemos ypatybės:

  Visos operacijos, susijusios su pensijų fondų veikla, yra integruotos su buhalterine apskaita, todėl galima nuolat matyti kompanijos finansinę padėtį.
Naudotojas savarankiškai gali nustatyti ir keisti ryšius tarp buhalterinių ir pensijų fondų veiklos operacijų.
 Praktiškai neribojamas sistemos plėtojimas pagal naudotojo poreikius.

Klientai

Sistema „Pensijų fondai” naudojasi šios kompanijos:

 • „Allianz Lietuva gyvybės draudimas“ (Aviva Lietuva)
 • „SEB investicijų valdymas"

Internetinių sprendimų aprašymas

 • Internetiniai pardavimo sprendimai
 • Klientų savitarnos svetainės
 • Kiti individualūs sprendimai

Visi sprendimai yra individualizuoti - t.y. pritaikyti prie konkrečios gyvybės draudimo bendrovės poreikių (draudimo sąlygų, skaičiavimų algoritmų, įvaizdžio elementų).

Funkcionalumas

Internetiniai pardavimo sprendimai

Internetiniai pardavimo sprendimai yra skirti draudimo bendrovių konsultantams. Pagrindinės funkcijos:

 • kliento informacijos suvedimas;
 • pasiūlymų formavimas (skaičiuoklės);
 • prašymų draudimo sutarčiai suvedimas;
 • draudimo sutarties sudarymas;
 • sudarytų draudimo sutarčių sąrašo peržiūra;
 • integracija su draudimo bendrovės centrine informacine sistema.

Klientų savitarnos svetainės

Internetiniai sprendimai gyvybės draudimo bendrovėms

Naudodamiesi klientų savitarnos svetainių paslaugomis gyvybės draudimo kompanijų klientai (registruoti naudotojai) gali:

 • matyti savo turimas draudimo sutartis;
 • peržvelgti informaciją apie kiekvienos sutarties išmokas, įmokas, skolas, permokas;
 • bet kuriai pasirinktai datai matyti investicinio draudimo sutarties sukaupto kapitalo būklę;
 • pakeisti investicinio draudimo sutarties sukaupto kapitalo investavimo proporcijas, naujų įmokų investavimo planą bei matyti tokių keitimų istorijas;
 • gauti metines ataskaitas;
 • pateikti prašymą draudimo sutarčiai sudaryti;
 • keisti savo kontaktinę informaciją;
 • matyti jam skirtus draudimo bendrovės pranešimus.

Kiti internetiniai sprendimai gyvybės draudimo verslui

Individualūs sprendimai priklauso nuo individualių draudimo bendrovės poreikių. Tai gali būti:

 • įvairios gyvybės draudimo skaičiuoklės;
 • prašymo draudimo sutarčiai pildymas internetu ir perdavimas draudimo bendrovei;
 • draudimo poreikio skaičiuoklės ir panašiai.